Koulutukset

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Tiedolliset:
Opiskelija ymmärtää luottamuksen käsitteen ja sen luonteen voima-varana, tiedostaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä ja niiden johtamisessa.
Tunnistaa ja osaa kuvata luottamuksen rakentamisen keinoja, ym-märtää miten epäluottamus kehittyy sekä osaa nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä, ymmärtää palauttamisen tärkeyden, haasteet ja keinoja sekä osaa selittää sen keskeisiä tapoja tai prosessia.
Taidolliset:
Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa omakohtaisten luotta-muskokemusten reflektoinnissa sekä luottamuksen rakentamiseen ja
säilyttämiseen esimiehenä/työyhteisön jäsenenä.
Sisältö
Verkkoluennoilla ja oppimistehtävillä kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta opiskelija osaa selittää, analysoida, pohtia ja reflektoida luottamusta ja sen roolia yh-teistyön perustana työpaikoilla. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun analysointiin ja soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentami-seen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työelämän kontekstissa.
• Mitä luottamus on: luottamuksen käsitettä ja luonnetta & voi-mavarana.
• Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaiku-tuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset).
• Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, teki-jöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa.
• Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen.
• Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilan-teita, korjaamiskeinoja ja prosessia.
• Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voi-mavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.
Kouluttajat
- sisältö: KTT Taina Savolainen, KTT Mirjami Ikonen
- oppimistehtävät: KTT Sari Lindblom-Häkkinen, KTT Mirjami Ikonen
Suoritustapa
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät yksilötyönä.

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
Oppimistehtävät 1–2 arvostelu asteikolla 0–5, oppimis-tehtävä 3 arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kirjallisuus
1) Lahdes, T. & Ryynänen, A. (2015). Yhteistoi-minta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2.
2) Artikkelit ja muu materiaali
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 145 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme