Koulutukset

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, HY

Aika
28.09.2018 - 31.07.2019

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.9.2018.

Tuutorointi:
ti 15.1. klo 16.30-19.45
ti 5.2. klo 16.30-19.45
ti 5.3. klo 16.30-19.45

Voit noudattaa yhden verkkokurssin aikataulutusta TAI suorittaa opintojakson hitaammassa aikataulussa hyödyntämällä seuraavien verkkokurssien tehtävien palautuspäiviä.

• Syksy verkkokurssi 2018 (29.10.18-15.1.19):

Artikkeliharjoitustehtävien palautus pe 16.11.2018 klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus to 29.11.2018 klo 9.00 mennessä.

Opettajan verkkovastaanotto AC-verkkokokousympäristössä: ma 3.12.2018 klo 17.00-17.45.

Oppimistehtävän palautus ma 17.12.2018 tai 15.1., 11.3., 24.4. tai 6.5.2019 klo 9.00 mennessä.

• Verkkokurssi tammikuu 2019 (7.1.-11.3.2019):

Artikkeliharjoitustehtävien palautus ma 28.1.2019 klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus pe 8.2.2019 klo 9.00 mennessä.

Opettajan verkkovastaanotto AC-verkkokokousympäristössä: ma 11.2.2019 klo 17.00-17.45.

Oppimistehtävän palautus ma 11.3., 24.4. tai 6.5.2019 klo 9.00 mennessä.

• Verkkokurssi helmikuu 2019 (25.2.-23.4.2019):

Artikkeliharjoitustehtävien palautus pe 15.3.2019 klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus 1.4.2019 klo 9.00 mennessä.

Opettajan verkkovastaanotto AC-verkkokokousympäristössä: ma 4.4.2019 klo 17.00-17.45.

Oppimistehtävän palautus ma 24.4. tai 6.5.2019 klo 9.00 mennessä.
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
• ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
• ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
• ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
• ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
• on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
• on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksolla

• tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
• tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
• tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
• perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin
Suoritustapa
Orietaatioluentotallenne + metodikäsitteitä avaavat videoluennot (10-15 kpl), joiden avulla perehdytään opettajan valitsemiin tieteellisiin artikkeleihin (20 h). Soveltavat harjoitustehtävät + reflektio-osuus perustuvat tallenteisiin, kirjallisuuteen ja artikkeleihin (80 h). Verkkopalauteluento. Soveltava numeerisesti arvioitava essee (35 h).
Arviointi
Asteikolla 0 - 5
Kirjallisuus
Pakollinen kirjallisuus:

• Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
• Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.
Suositeltava kirjallisuus:

• Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
• Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.
• Opettajan ja nimikkotutkijoiden osoittama oheismateriaali tai mahdollinen eriytyvä materiaali
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Erityispedagogiikan perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
17.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme