Koulutukset

Matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op, HY, lähiopetus

Aika
23.11.2018 - 02.02.2019

HUOM! Muuttuneet päivämäärät:

Luennot:
pe- la 23.-24.11.2018 (Jari-Matti Vuorio)
pe- la 1.-2.2.2019 (Arja Kaasinen)

pe klo 16-20.30, la klo 9-15
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin osalta
• tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen
• kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen
• tunnistaa ja osaa kartoittaa matemaattisen ajattelun oppimisvaikeuksia
• ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä
• ymmärtää luonnontieteiden ominaispiirteitä tiedonaloina ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkityksen maailmankuvan muodostumisessa
• osaa edistää ympäristövastuullisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista
• opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonnontieteiden opetusta, opiskelua ja oppimista opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti
Opintopisteet
5 op
Kouluttajat
KT Jari-Matti Vuorio (matematiikka)
KT Arja Kaasinen (ympäristö- ja luonnontieto)
Suoritustapa
Luennot 16, ryhmäopetus 8 t ja oppimistehtävä

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Arviointi
Asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
• Räsänen, P.ym.2004. Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki – instituutti, koulutuksen tutk.laitos (s. 20 – 136).
• Hannula, M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? teoksessa J. Lepola & Hannula, M. (toim.) Kohti koulua. Turun yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimussarja A: 205, s. 129 – 154.
• Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: oppimistutkimuksen keskus.
• Suomela, L. 2015. Ympäristö- ja luonnontieto esi- ja alkuopetuksessa. Teoksessa Juuti, K. toim. Ympäristöoppia opettamaan, PS-kustannus (noin 10-15 sivua).
• 2 kpl ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen esi- ja alkuopetuksessa liittyvää artikkelia – yht. noin 30 sivua.

Oppiaineiden integraatio:

• Suomela, L. & Vuorio, J.-M. 2015. Luokittelua luonnossa, matematiikkaa maastossa. Teoksessa Cantell, H. toim. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 147 – 155.
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 19.11.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Esi- ja alkuopetuksen perusopintoihin 25 op.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
19.11.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 1 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: