Koulutukset

Johdanto lääketieteen perusteisiin, 5 op, UEF

Aika
24.09. - 30.11.2018

Verkko-opinnot 24.9.-30.11.2018
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on
näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.
Opintopisteet
4 op
Sisältö
Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko.
sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.
Kouluttajat
Prof. Olli-Pekka Ryynänen ja TtM, farmaseutti Kaisa Kähkönen
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso.
Suoritustavat: (verkko)luennot ja oppimistehtävät/ verkkotentti
Arviointi
hyv/hyl
Kirjallisuus
1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.)
Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2)Fogelholm M, Vuori I, Vasankari
T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3)Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016.
Verkossa:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-
952-302-577-6.pdf?sequence=1 4)Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.
Verkossa:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ushoito_netti_2.painos.pdf
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset
ravitsemussuositukset 2014. Verkossa:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme